Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

 

 1. Definícia

 

 •  Horteka: Trend 2012 s.r.o.

Zenklova 32/28

Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 63990849 (ďalej len „Horteka“)

 

 •  Zákaznícka podpora:

Zákaznícka podpora Horteka.

Kontaktné údaje:

Dělnická 390

532 36 Pardubice 2

Telefónne číslo: 222 535 222

E-mailová adresa: info@horteka.sk

 

 

 •  Webové stránky:

www.horteka.sk

 

 1. Použitie

 

2.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku Horteka, taktiež aj na každú dohodu uzatvorenú s Horteka, ak nie je stanovené inak. Tieto všeobecné zmluvné podmienky budú klientovi predložené pred uzavretím zmluvy. Ak to nebude možné, Horteka bude klienta pred uzavretím zmluvy informovať o tom, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na nahliadnutie na webových stránkach Horteka, a že mu môžu byť zaslané na požiadanie.

 

2.2 Ak budú tieto všeobecné zmluvné podmienky zaslané klientovi elektronicky, bude tak učinené spôsobom, ktorý klientovi umožní ich uloženie na neskoršie použitie.

 

 1. Tovar – Predaj a doručenie

 

3.1 Popis tovaru, množstvo, kvalita, cena, DPH, poistenie, prípadná ekologická daň a náklady na dopravu (najmä balenie a doručenie tovaru) sú uvedené pri príslušnom tovare na našich webových stránkach, v katalógu, na stránke objednávky či v objednávkovom formulári. Obrázky, popisy a ďalšie informácie týkajúce sa určitého tovaru – s výnimkou ceny, DPH, nákladov na dopravu a prípadné ekologickej dane – sú len orientačné. Horteka nie je viazaná zjavnými preklepmi či chybami v ponuke alebo zmluve. Pred odoslaním objednávky cez webové stránky môže klient kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle klient predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú zo strany Horteka považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári.

3.2 Horteka môže zmluvu jednostranne upraviť v prípade, že niektorý z požiadaviek klienta uvedený v objednávke nemôže splniť. Po tom, čo Horteka uvedomí klienta o vykonanej úprave, má klient právo do 14 dní od zmluvy odstúpiť.

3.3 Akonáhle klient zadá objednávku na Horteka, bude mu čo najskôr potvrdené jej prijatie. Ak bude objednávka doručená elektronicky, Horteka ju tiež okamžite potvrdí elektronickou cestou. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky zo strany Horteka. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu klienta. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Horteka pri uvedení ceny tovaru na webových stránkach, alebo v priebehu objednávania, nie je Horteka povinná dodať klientovi tovar za túto zjavnú chybnú cenu ani v prípade, že klientovi bolo zaslané potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. V takom prípade Horteka informuje klienta o chybe bez zbytočného odkladu a zašle klientovi upravenú ponuku. Po tom, čo Horteka klienta uvedomí o vykonanej úprave, má klient právo do 14 dní od zmluvy odstúpiť.

3.4 Horteka sa vynasnaží doručiť všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. Tovar i služby však vždy závisia na momentálnej dostupnosti. V prípade, že vašu objednávku alebo jej časť, nebude možné doručiť,  bude vás Horteka o tejto skutočnosti informovať. Ak bude produkt alebo objednávka (čiastočne) nedostupné, môže Horteka dodať len časť objednávky – vaše právo na odstúpenie od celej objednávky tým nie je dotknuté.

3.5 V prípade, že vám bude objednaný produkt doručený poškodený alebo rozbitý, alebo ak vám bude doručený nesprávny produkt, máte 14 dní na to, aby ste o tejto skutočnosti informovali naše oddelenie zákazníckej podpory, a to buď e-mailom alebo telefonicky. Oddelenie zákazníckej podpory sa následne postará o vrátenie peňazí na kartu či bankový účet, vrátenie hotovosti alebo výmenu produktu.

 3.6 Horteka vykoná všetko, čo je v jej silách, aby vám vašu objednávku odoslala v najkratšom možnom termíne.

3.7 Horteka doručí tovaru na adresu uvedenú v objednávke. Preto je dôležité, aby táto adresa bola správna. Ak nebudete doma v dobe, kedy Horteka bude doručovať objednaný tovar, nezabudnite presne uviesť, kde ho chcete uložiť. Ak to nie je v rozpore so zákonom, Horteka nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu či poškodenie tovaru v prípade, že tovar doručila podľa vašich pokynov. V prípade, že vzhľadom k okolnostiam na vašej strane bude nutné prípadne tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, ste povinní uhradiť Horteka náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.8 Živý tovar je potrebné vysadiť čo najskôr po doručení. Doručený balíček odporúčame otvoriť bezprostredne po jeho prijatí, aby ste mohli tovaru poskytnúť potrebnú starostlivosť, pokiaľ sa však nerozhodnete využiť svojho práva na odstúpenie od zmluvy, podľa popisu v čl. 4.          

 

3.9 Objednávku môžete zmeniť alebo zrušiť bez akéhokoľvek dodatočného príplatku až do dňa pred zahájením jeho balenia. Za týmto účelom kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory. Vezmite prosím na vedomie, že zmena alebo zrušenie objednávky sú možné len vtedy, ak dostaneme vaše pokyny pred jej zabalením.

 

3.10  Tovar je doručený klientovi na jeho adresu, prípadne na inú adresu/miesto uvedené v objednávke a to podľa jeho voľby jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Packetou, dodaním na dodacie miesto siete Packety

Náklady na doručenie sú zdarma k objednávkam v hodnote 80 Eur a viac, k objednávkam v hodnote 20 Eur a menej je príplatok 1 Euro k nákladom na doručenie.

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky)

 

4.1 Ak ste spotrebiteľom, do 14 dní od (i) prijatia tovaru alebo (ii) prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, alebo (iii) prevzatie prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru, máte právo odstúpiť od zmluvy (objednávku zrušiť). Ak si budete priať využiť právo na odstúpenie od zmluvy, využite prosím, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak nemáte prístup k internetu, môžete sa obrátiť na oddelenie zákazníckej podpory, ktoré bude po vás požadovať číslo zákazníka a číslo objednávky. Nevracajte prosím tovar Horteka skôr, než dostanete pokyn, aby ste tak učinili (Horteka vždy zaručuje kvalitu svojho tovaru a vzhľadom k jeho povahe nie je možné ho opakovane použiť). Horteka usiluje o to, aby zbytočne nezaťažovala životné prostredie. Ak sa rozhodnete tovar do 14 dní od prevzatia vrátiť, musí byť odoslaný, ak je možné v pôvodnom obale na adresu uvedenú na faktúre. Horteka vám následne vráti vašu platbu do 14 dní, a to vrátane prípadnej ekologickej dane a nákladov na poštovné. Platbu nie je Horteka povinná vám vrátiť skôr, než od vás príjme tovar alebo než preukážete, že jej bol tovar odoslaný.

 

4.2 Klient je zodpovedný za priame náklady na vrátenie produktov.

 

4.3 V dobe, kedy má klient nárok na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, zaistí riadne zaobchádzanie s produktom aj jeho obalom. Klient rozbalí alebo použije produkt iba v miere nevyhnutnej k určení povahy, vlastností a fungovania produktu. Základnou myšlienkou je, aby klient zaobchádzal s produktom a kontroloval ho rovnakým spôsobom ako v obchode.

 

 4.4 Klient je zodpovedný za akékoľvek znížení hodnoty produktu v dôsledku zaobchádzania, ak nepostupoval v súlade s predchádzajúcim odstavcom.

 

4.5 Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. V takom prípade vás bezodkladne informujeme prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátime vám v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na balenie a dodanie, ktoré sme od vás prijali, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom, ktorý určíte.

 

 1. Ceny a platba

5.1 Všetky ceny sú uvedené v miestnej mene a sú správne v okamihu zverejnenia. Môže však u nich dochádzať k zmenám. Spoločne s cenou je klient povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru (najmä poštovné) v dohodnutej výške, DPH a prípadnú ekologickú daň.

 

5.2 Horteka si vyhradzuje právo v súlade s právnymi predpismi vyhľadávať informácie, ohľadom klientovej schopnosti splniť svoje platobné záväzky voči Horteka. Horteka je na základe získaných informácií oprávnená odmietnuť uzavretie zmluvy s klientom alebo požadovať po klientovi splnenie zvláštnych požiadaviek.

 

5.3 Zvláštnymi požiadavkami, ako je uvedené v bode 5.2., sú myslené mimo iné povinnosť úhrady zálohovej platby alebo zaplatenie predchádzajúcich faktúr po splatnosti, ktoré neboli uhradené doteraz.

 

5.4 Všetky ceny sú uvedené bez nákladov na dopravu (najmä poštovného a balného) a zahŕňajú DPH podľa aktuálnej sadzby, popr. i ekologickú daň. Horteka zaručuje, že ceny produktov, ktoré sú uvedené v on-line obchode alebo katalógu, nebudú v objednávkach prijatých v období platnosti týchto ponúk zvýšené. Ceny uvedené v katalógu, v internetovom obchode alebo v špeciálnych ponukách sa môžu líšiť. Ak dôjde v období platnosti akejkoľvek ceny k zvýšeniu sadzieb DPH či prípadnej ekologickej dane, Horteka si vyhradzuje právo naúčtovať tieto dodatočné sumy klientovi. V takom prípade má klient možnosť zmluvu zrušiť do 14 dní po tom, čo ho bude Horteka o tejto zmene informovať.

 

5.5 Ak je pri tovare uvedená nesprávna cena kvôli zjavnej chybe, nech už na úrovni jednotiek alebo v dôsledku aktivácie akcie, nie je Horteka povinná dodať tovar za nesprávnu cenu, aj keď na ňu klient neoprávnene spolieha. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s klientom inak alebo ak nie je pri tovare uvedené inak. V takých prípadoch vás môže Horteka informovať o správnej cene a spýtať sa vás, či súhlasíte so zmenenou cenou.

 

5.6 Horteka prijíma platby za tovar nasledujúcimi spôsobmi:

 • Platba na dobierku (platba pri prevzatí tovaru)
 • Platba platobnou kartou

 

5.7 Klient je povinný Horteka bezprostredne informovať o akýchkoľvek nepresnostiach v poskytnutých či uvedených platobných údajoch.

 

 1. Záruka

 

6.1 Voči Horteka môžete uplatniť nároky z chybného plnenia dodávaného tovaru v nižšie uvedenej dobe:

 • Horteka poskytuje záruku pri všetkých kvitnúcich cibuľkách a semenách po dobu jedného (1) roka od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom,
 • Horteka poskytuje záruku pri všetkých izbových rastlinách, trvalkách, prostokorenných rastlinách a stromoch na rast a kvitnutie po dobu šiestich (6) mesiacov od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom,
 • Horteka poskytuje záruku pri všetkých druhoch hardwarového tovaru po dobu dvoch (2) rokov od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom
 • Horteka v závislosti na marketingových akciách ponúka v určitých časových obdobiach možnosť vrátenia tovaru po dobu 30 dní od prevzatia tovaru zákazníkom za predpokladu, že je tovar v pôvodnom obale, je úplný a nie je poškodený či použitý. Cena služby, ktorá je uvedená v marketingovej akcii v katalógu, v internetovom obchode alebo pri špeciálnych ponukách, sa môže líšiť.

 

6.2 Záruka začína platiť dátumom, kedy zákazník tovar prevezme. Ďalej zaručuje kvalitu a/alebo použiteľnosť dodávaných produktov v súlade s uvedenými špecifikáciami. Ak Horteka uzná vašu reklamáciu a požiada vás o vrátenie produktu (či produktov), uhradí tiež náklady na vrátenie tovaru. Všetky náklady vzniknuté v dôsledku neuznaných reklamácií potom hradí klient.

 

6.3 Nároky z chybného plnenia a/alebo záruky nemožno uplatniť v prípade: • poškodenia v dôsledku úmyselného, zavineného alebo nedbanlivého konania klienta či tretej osoby; • nesprávneho použitia alebo nesprávnej údržby; • bežného opotrebenia; alebo • poškodenia produktu v dôsledku nedodržania pokynov na použitie.

 

6.4. Predávajúci upozorňuje klientov, že nemá žiadne prevádzky, v ktorých by bolo možné tovar reklamovať/uplatniť záruku. Reklamáciu/záruku je možné uplatniť na zákazníckej podpore Horteka na adrese Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2; telefónne číslo: 466 040 047; e-mailová adresa: info@horteka.sk. Pri uplatnení reklamácie/záruky nevracajte prosím s takou reklamáciou/uplatnením záruky tovar Horteka skôr, než dostanete pokyn, aby ste tak učinili (Horteka vždy zaručuje kvalitu svojho tovaru a vzhľadom k jeho povahe nie je možné jeho opakované použitie). Právo z chybného plnenia/záruky klientovi nenáleží, ak klient pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak klient chybu spôsobil sám.

 

 1. Zodpovednosť

 

7.1 Horteka zodpovedá za škody, iba v prípade, že je riziko primerane poistiteľné.

7.2 Horteka nenesie zodpovednosť za škodu, ak je v súlade s rozumnosťou a spravedlnosťou spôsobená osobnou vinou, pripísanými činmi, bezohľadnosťou, úmyselným konaním alebo iným konaním či nedbalosťou zo strany klienta.

 

7.3 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je klient povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek škôd, toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí klient zásielku od prepravcu prevziať.

 

7.4 Klient nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na balenie a dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie či strata tovaru prechádza na klienta okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal klient povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neučinil.

 

 1. Vylúčenie zodpovednosti za webové stránky

 

8.1 Ponuka produktov môže byť kedykoľvek zmenená. Horteka vyvinie primerané komerčné úsilie, aby zaistila aktualizáciu svojich webových stránok. Poskytované informácie a špecifikácie sú však určené iba pre informáciu klientov a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Fotografie zverejnené na webových stránkach bývajú obvykle presné, ale môžu mierne skresľovať farbu, tvar i veľkosť.

 

 8.2 Obsah webových stránok je určený výhradne pre návštevníkov, ktorí k nim pristupujú z geografických lokalít v oblasti doručovania tovaru. Horteka nezodpovedá za obsah ďalších prepojených webových stránok.

 

8.3 Ak potrebujete nejaké vysvetlenie alebo ďalšie podrobnosti k radám či informáciám uvedeným na webových stránkach, odporúčame vám kontaktovať naše oddelenie zákazníckej podpory. Horteka nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo zranenie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia tohto návodu, rád alebo informácií.

 

8.4 Horteka nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Klient nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

 

 1. Práva duševného vlastníctva

 

9.1 Informácie a rady, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach alebo v iných publikáciách Horteka, sú určené výhradne pre osobnú potrebu a môžu byť chápané iba ako príklady „osvedčených postupov“.

9.2 Horteka alebo osoby, ktoré Horteka udelili právo na používanie, vlastnia autorské práva k všetkým písomným textom, fotografiám, filmom, grafikám, návrhom a všetkému obsahu a rozvrhnutiu webových stránok, katalógom a ďalším publikáciám v kombinácii s ich výberom a poradím, vrátane všetkých softwarových kompilácií, a sú príslušným spôsobom chránené. Všetky práva vyhradené.

 

 9.3 Žiadna časť týchto webových stránok nesmie byť mechanicky ani elektronicky kopírovaná, vrátane vyhotovenia fotokópií, upravovaná alebo inak používaná bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu Horteka alebo vlastníka daného práva duševného vlastníctva.

 

9.4 Všetky názvy, logá, slogany alebo iná prehlásenia môžu byť ochrannou známkou patriace Horteka alebo ochrannou známkou inej osoby či spoločnosti. Akékoľvek neoprávnené použitie ochrannej známky je nezákonné. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, odosielať, distribuovať alebo komerčne využívať chránené kópie a obrázky, vytvárať odvodené diela či obsah takého materiálu ani pri tom pomáhať iným osobám. Ak sa dozviete o takej distribúcii alebo komerčnom využívaní, súhlasíte s tým, že o tom budete Horteka bezprostredne informovať.

 

9.5 Beriete na vedomie, že umiestnením materiálov na webové stránky Horteka udeľujete Horteka, ako aj našim poskytovateľom licencií a nadobúdateľom, neodvolateľnú, nepretržitú a bezplatnú celosvetovú licenciu na používanie týchto materiálov, a to ako v rámci domény Horteka, tak aj mimo nej. Licencia sa vzťahuje na kopírovanie, distribúciu, vysielanie či akékoľvek iné odovzdávanie, úpravu a editáciu materiálov.

 

 1. Postup riešenia spotrebiteľských sporov a sťažností

 

10.1 Horteka odporúča svojim klientom, aby všetky sťažnosti zasielali e-mailom na adresu info@horteka.sk. Horteka bude usilovať o vyhovujúce vyriešenie vašej sťažnosti. Ak sa však nepodarí sťažnosť týmto spôsobom vyriešiť, môže klient, ktorý je spotrebiteľom, využiť tiež platformu Európskej komisie pre online riešenie sporov. Táto platforma je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/odr.

Kontaktným miestom podľa nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov on-line je v Slovenskej republike Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://www.europskyspotrebitel.sk.

 

10.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava,  internetová adresa: https://www.soi.sk/

 

 10.3 Zmluvy medzi Horteka a jej klientmi súvisiacimi s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami podliehajú výlučne zákonom Slovenskej republiky.

 

 1. Doplňujúce informácie

 

11.1 V prípade, že vy alebo Horteka nebudete vymáhať svoje zákonné práva v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, nebráni to vymáhaniu iných zákonných práv alebo neskoršiemu podaniu sťažnosti v súvislosti s týmto zákonným právom.

 

11.2 Ak sú niektoré ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok považované súdom alebo príslušným orgánom v určitej jurisdikcii za neplatné, nezákonné alebo nerealizovateľné, nebudú už považované za súčasť týchto podmienok a nebudú mať žiadny vplyv na vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto podmienok, ako aj na platnosť, legitimitu a vymáhateľnosť týchto ustanovení v akejkoľvek inej jurisdikcii.

 

11.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná v Horteka v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

11.4 Tieto všeobecné zmluvné podmienky a kúpna zmluva sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

11.5 Znenie týchto všeobecných zmluvných podmienok môže Horteka meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté ku dňu uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktoré sa naďalej riadia znením obchodných podmienok účinných k tomuto dni.

 

11.6 Horteka nie je vo vzťahu ku klientovi viazaná žiadnymi kódexmi chovania, ktoré by pre ňu boli záväzné alebo, ktoré by dodržovala dobrovoľne.

 

 

Horteka

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Tento formulár môžete poslať poštou alebo e-mailom

 

Poštou:

e-mailom:

 

Číslo objednávky:

Číslo faktúry:

Dátum faktúry:

 

Meno:

Adresa:

PSČ + mesto:

Chcem uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy pre nasledujúci tovar ( tieto informácie nájdete na faktúre alebo inom doklade):

 

Číslo faktúry/objednávky:

 

Podpis:

              

Dátum:

                             

Podrobné informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach (VOP).